خلاصه دانش ها ی مفید


دانشمندى در بیابان به چوپانى رسید، به او گفت : چرا به جاى تحصیل دانش ، چوپانى مى کنى . چوپان
درپاسخ گفت : آن چه خلاصه دانش ها ی مفید است یاد گرفته ام . دانشمند گفت : خلاصه دانش ها چیست
؟!. چوپان گفت : پنج چیز است : 1 - تاراستگوئى تمام نشده ، دروغ نگویم . 2 - تا مال حلال تمام نشده ،
مال حرام نخورم . 3 - تا ازعیب و گناه خود پاک نگردم ، عیب دیگران نگویم . 4 - تا روزى خدا تمام
نگردد به در خانه کسى نروم . 5 - تا قدم به بهشت نگذارم ، از هواى نفس و شیطان ، غافل نباشم
. دانشمند گفت : هرکس این پنج خصلت را داشته باشد از آب حقیقت علم و حکمت سیراب شده است!

/ 0 نظر / 6 بازدید