انجام دادن ده عمل، ده عمل دیگر را نابود میکند


الهی آمدیم با عجز و زاری                                                               بدرگاه کریــــم پاک بـاری

اگر از درگــهت ما را برانـی                                                              کجا باشــــد در اُمیدواری

  ١  – انجام دادن کارهای خیـر ، اعمال بد انسان را نابود میکند.

  ٢  – توبه کردن بعد از انجام گناه ، گناه را محو و نـابود میکند.

  ٣  – عدل و انصاف کردن در برابر مـردم ، ظلم را نابود میکند.

  ۴  – صدقه دادن در راه الله«ج» ، بلاها را از انسان دورمیکند.

  ۵  – پشیمانی دربرابر اعمال نیک،سخاوت را از انسان میگیرد.

  ۶  – تکبر کردن و غرور داشتن ، علـم انسان را از بین میـبرد.

  ٧  – دروغ گفتن در هر حـالت ، رزق انسان را از او میــگیرد.

  ٨  – خشم نمودن وغضب کردن،عقل انسان رابه زمین میـزند.

  ٩  – غم وغصه خوردن دربرابرمشکلات دنیا،عمرراضایع وکم میکند.

١٠ – غیبت کردن ازمردم ،اعمال نیک وکردارخیرانسان را نابود میکند.   «غیبت در پرتو قرآن و حدیث »--

/ 0 نظر / 30 بازدید