چهارچیز باعث خوشبختی انسان است.

 

 

 

-  - چهارچیز باعث خوشبختی انسان است.

۱-زن پاکدامن و نیکوکار     

۲-مسکن و جای پاک و وسیع                      

۳-همسایه خوب و دیندار       

4  مرکب یا وسیله آرام و مطیع

 

چهارچیزنشانه سعادت و کامیابی مومن است.

۱-پیروی از رستگاران      

۲-شنیدن پند ازدوستان وبزرگان                  

۳-احترام به بزرگان              

۴-پیوستن بانیکان وصالحین

 

چهارچیزاز همه خلق « نیکو» است.

۱-عدالت             

۲-راستی                   

۳-خرد و دانش    

۴-شرم و حیاء

چهارچیز نشانه بدبختی انسان است.

۱-ناشکری در نعمت 

۲-بی رضایتی در قسمت

۳-کاهلی در خدمت

۴-بی حرمتی در صحبت

/ 0 نظر / 3 بازدید