شهادت زنان درامورمردان

تقدیر
و تشکر :

در
این قسمت و در ابتدا بر خود وظیفه می دانم و فرصت را مغتنم می شمارم تا بدین طریق
از کلیه عزیزانی که ما را در راستای رسیدن به هدف والا یاری می رسانند و طریق علم
و معرفت را به ما می آموزند عرض ادبی داشته باشم و از همه استادان حقوق واحد
دانشگاه آزاد هشترود صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم که منت بر دیدگان ما گذاشته اند و
متحمل سختیهای وافری شدند تاما هم دانشجویان بهره ای از علم حقوق برده باشیم و
همچنین برخود وظیفه دانسته که از استاد راهنمای خودم جناب آقای نجفلو تقدیر و تشکر
داشته باشم که بنده ی حقیر را در نگارش این تحقیق یاری نموده است.

 

                         مراد دل زتمنای باغ عالم چیست

                                                        
به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن

 

                تقدیم به : سالکان مصیر

                                                        شیدائیان طریق کمال

 برادرزاده کوچکم فاطمه

 

مقدمه:

شهادت
در گذشته دور با اهمیت بسیار تلقی می شده و شاید این اولین طریقه اثبات دعوی بوده
در خصوص شهادت زنان شریعت یهود گواهی زنان را مطلقاً نپذیرفته است و در ایران
باستان هم شهادت زنان بستگی به وضع دعوی داشت و تا قبل از قرن شاندهم میلادی در
اکثر کشورهای اروپایی پذیرفته نبود و دادگاهها در مواردی شهادت آنها را اماره تلقی
می کردند ولی رفته رفته شهادت آنها مورد قبول واقع شد تا این که در قرن نوزدهم
تفاوت میان زن و مرد در شهادت دادن از نظر جنسیت از بین رفت و عدم تفاوت آنها صریحاً
در قوانین شان قید گردید اما در قوانین ایران
یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت
، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است یعنی آیا زن یا مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا
خیر ؟ در مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به
شهادت مرد وجود دارد که البته حقوق ایران از مبانی فقهی و اسلامی گرفته شده و
دلایل این تفاوت ها به همین جهت می باشد و عدم برابری شهادت زن و مرد حکمت هایی
دارد که سعی شده است که در این کار تحقیقی که به روش کتابخانه ای تهیه شده است به
نقد و بررسی آن مقررات و نیز مبانی فقهی آن پرداخته شود.

شهادت
یکی از ادله اثبات دعوی است در قانون مدنی دلایل اثبات دعوی ذکر گردیده که یکی از
این دلایل شهادت است در امور کیفری و اثبات جرم نیز شهادت به عنوان یکی از ادله به
شمار می رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص
نحوه ی اثبات آنها به وسیله شهادت بیان شده است در مقررات آئین دادرسی مدنی و
کیفری نیز شهادت به عنوان دلیل اثبات حق می باشد در این نوشته وضع شهادت زنان در
حقوق موضوعه و مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آنها و هم چنین وضع شهادت
زنان در قرآن و روایات ذکر شده و با بهره گیری از نظریات استاد شهید مطهری سعی بر
این شده که علت های پذیرش و عدم شهادت زنان بیان شود با امید بر اینکه شهادت به
عنوان یکی از ادله اثبات دعوی جایگاه اصلی خود را در مراحل دادرسی و نظر اصحاب
دعوی داشته باشد و

دادگاهها
بتوانند با اتکای به دلایل محکم با وجدانی آسوده اتخاذ تصمیم نمایند.

 

               دی ماه 1386

               رمضان پور

 

گفتار
اول : مطالعه تطبیقی شهادت :

یکی
از راه های اثبات جرم از جمله قتل ، شهادت است از نظر حقوق دانان [1] تعریف شهادت عبارت است از
اخبار صحیح از وقوع امری به منظور سقوط آن در جلسه دادگاه، اصولا شهادت تحت عنوان
(من گواهی شهادت می دهم) انجام می شود. شهادت از مهم ترین وسایل اثبات دعوی جرایی
است برای روشن نشدن مذاکرات، مباحثات و شناخت وقایع روی این نوع دلیل است که زیاد
تکیه شده و بر آن اعتقاد قاضی شکل می گیرد. شهادت هم در قانون مدنی آمده و هم در
قانون آئین دادرسی مدنی. که یکی از مسایل مطروحه در بحث شهادت ، نقش جنسیت در
اعتبار شهادت است یعنی آیا زن و مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات
جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد ،
شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است قانون مدنی ماده ی 1258 دلایل ثابت دعوی را پنج
چیز شمرده است که یکی از آنها شهادت است و در صورتی معتبر و مؤثر       می
باشد که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.

شرایطی
که رعایت آن در مورد شاهد ضروری است ، بعضی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل
و تشخیص شاهد است مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان
از صحت گفتار او می باشد مانند شرط عدالت ، تعداد شهود نیز از جمله امور مؤثر در
شهادت است و بسته به اهمیتی که موضوع شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم برای مؤثر
بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند که به طور متعارف شهادت دو نفر عادل است ولی
در برخی موارد شهادت چند نفر با احتساب اینکه این چند نفر گاهی یک مرد به همراه دو
زن و گاهی سه مرد به همراه دو زن و گاهی دو  مرد همراه چهار زن و گاهی یک نفر کافی می باشد البته در هر
صورت شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد محسوب می شود.

بند
اول : شهادت زنان در ادیان و قرون گذشته :

 در نظامهای قبل از مهمترین ادله اثبات جرم محسوب
می شد و از آن استفاده سرشاری به عمل می آمد و شهادت دو مرد بدون توجه به تقوا و
پاکدامنی آنان حتی برای صدور حکم اعدام کفایت می کرد[2] و شهادت زنان قبل از قرن
شانزدهم میلادی در اکثر کشورهای اروپائی پذیرفته نبود و دادگاه می توانست شهادت
آنان را «اماره ای» بر اثبات ارتکاب جرم تلقی کند با وجود این ، در دو جرم ار تداد
و سوء قصد به جان پادشاه شهادت زنان و افراد نا بالغ می توانست دلیل تلقی گردد و
شهادت یک تن نیز به پیروی از حقوق روم همچون شهادت زنان و اطفال معتبر نبود و
اماره محسوب می گردید و این مسأله و عدم پذیرش شهادت زنان از قدیم در میان ادیان و
شرایع مطرح بوده است.

تاریخ
حقوق نمایانگر آن است که شهادت در گذشته دور با اهمیت بسیار تلقی می شده و شاید
این اولین طریقه اثبات دعوی بوده چنانچه در مذهب یهود هیچ عقد و قراردادی بدون
حضور شاهد معتبر نبوده و برای هر دعوی مدنی به دنبال شهادت می رفتند که شریعت یهود
گواهی زنان را مطلقا نپذیرفته است و بعضی با احتیاط پذیرفته اند در حقوق روم اولا
تعدد شاهد و عینی بودن آن برای اثبات امور لازم بوده است در ایران باستان حتی
شهادت برادر و زن بدون توجه به درجه قرابت قابل استماع بوده و کمیت و کیفیت شهود
نسبت به دعاوی وضع متفاوتی داشت مثلا امری که در بیابان واقع می شد به شهادت یک
نفر کافی بود در حالی که امور دیگری مثلا 12 شاهد لازم داشت. در اسلام هم در امور
مدنی هم در امور جزائی و هم در تنظیم اسناد شهادت دلیل معتبر و موثر است 1

در
قانون بعضی کانتون های سویس در اوائل قرن نوزدهم مانند حقوق اسلامی شهادت دو زن را
به جای یک مرد در بعضی از موارد قبول می کرد در قانون قدیم فرانسه گواهی زن با مرد
برابر نبود. قانون ناپلئون نیز پیش از تعدیل هایی که در اواخر قرن نوزدهم در آنجا
انجام شد در وصیت و بعضی اسناد مربوط به احوال شخصیه فقط شهادت مردان را پذیرفته
بود اگر چه در اصلاحات دسامبر 1897 تفاوت میان زن و مرد در امر شهادت برداشته شد و
در موارد 37 و 980 عدم تفاوت از نظر جنسیت صریحا قید گردید.2

بند
دوم : وضع شهادت زنان در قوانین موضوعه ایران:

شهادت
و گواهی زنان در حقوق ایران در بعضی از موارد پذیرفته شده است و به خاطر اینکه
حقوق ایران را از قوانین فقهی و اسلامی استخراج نموده اند آنچه که اسلام برای
شهادت و گواهی زنان در نظر گرفته و آن را موثر دانسته است در حقوق موضوعه ایران
نیز عینا همان مطالب دیده می شود البته آن زمانی است که آن مطلب در قرآن و سنت
آمده باشد و یا در روایات آمده باشد و نظر مشهور فقها بر آن باشد وضع شهادت زنان را
در حقوق موضوعه ایران به دو صورت مورد مطالعه قرار می دهیم اول شهادت زنان را در
قوانین جزائی بررسی می نمائیم و بعد از آن در قوانین مدنی مورد بحث قرار خواهد
گرفت.

گفتار
دوم : وضع شهادت زنان در قوانین جزائی:

 شهادت یکی از ادله اثبت
دعوی است و تنها راه عمومی که در همه اوضاع و شرایط می توان به وسیله ی آن حوادث
را ضبط کرده و در قانون مدنی ایران در ماده 1258 دلایل اثبات دعوی را پنج چیز
شمرده است که یکی از آنها شهادت است در امور کیفری و اثبات جرم نیز شهادت به عنوان
یکی از ادله اثبات دعوی به شمار می رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر
یک از حدود و نیز قصاص نحوه ی اثبات آن به وسیله ی شهادت بیان شده است در قانون
مجازات اسلامی در بخش مربوط به حدود قصاص به تبع کتب فقهی ضمن بیان هر یک از جرائم
متسوجب حد و قصاص به دلایل اثبات آنها که از جمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط
به موثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است در قانون مجازات اسلامی در ارتباط
با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد مواردی که اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و
به آن ترتیب اثر داده نمی شود و فقط شهادت مرد که بعضی از موارد چهار مرد عادل و در
مواردی دو مرد عادل لازم است  و موثر در اثبات
جرم می باشد.1 در مواردی بر شهادت زنان
نیز ترتیب اثر داده می شود ولی اولا: شهادت زن باید حتما به همراه شهادت مرد باشد.

ثانیاَ
: شهادت دو زن ؛ معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است.

طبق
قانون مجازات اسلامی جرائم لواط ، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه ، سرقت و
قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست که
ذیلا به موارد مربوط اشاره می شود که ماده ی 117 قانون مجازات اسلامی می گوید «حد
لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود
».

چنان
چه ملاحظه می شود در مورد لواط شهادت زنان مورد قبول واقع نشده است و قانون گذار
به تبعیت از شرع مقدس شهادت زنان را در این مورد از امور مردان موثر ندانسته است.

و
همچنین ماده 119 قانون مجازات اسلامکی تصریح می کند «شهادت زنان به تنهایی یا
به ضمیمه ی مرد، لواط را ثابت نمی کند.
»

در
این ماده هم قانونگذار حتی شهادت زنان را به همراه مرد در مورد لواط موثر ندانسته
و آن را فاقد اعتبار و ارزش قضایی دانسته است.

همچنین
ماده 128 ق . م . ا  مقرر می دارد که «راههای
اثبات مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است
».

و
همچنین شهادت زنان را قبول نداشته که ماده 137 ق.م.ا مؤید این امر می باشد که مقرر
داشته «قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود».

که
در این ماده به وضوح شهادت دو مرد عادل را بیان نموده است و شهادت زنان را چه در
مورد مردان و چه در مورد زنان در قذف فاقد اعتبار دانسته است.

ماده
170 ق.م.ا بیان نموده است که «در صورتی که طریق اثبات شرب خمر، شهادت باشد فقط
با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.
»  

در
این ماده هم به صراحت دیده می شود که فقط شهادت دو مرد عادل را لازم دانسته و آن
را قبول داشته است بنابراین زنان در مورد اثبات شرب خمر چه در مورد زنان و چه در
امور مردان نمی توانند در دادگاه حاضر شده و شهادت دهند چون طبق این ماده شهادت
آنان اثبات کننده شرب خمر نخواهد بود.

در
ماده 189 ق.م.ا که راههای ثبوت محاربه و افساد فی الارض را بیان نموده در بند «ب»
شهادت فقط دو مرد عادل را پذیرفته که در این مورد هم باز زنان حق ادای شهادت در
هیچ اموری از امور مردان و زنان را ندارند و نمی توانند جهت ادای شهادت و گواهی در
دادگاه حضور یافته و شهادت دهند چون طبق همین بند از ماده 189 ق.م.ا شهادت آنها
قابل استماع نیست.

ماده
199 ق.م.ا در بند «ا» باز شهادت دو مرد عادل را پذیرفته در این ماده تصریح شده که
سرقتی که موجب حد است از چند راه ثابت می شود که اولین مورد آن شهادت دو مرد عادل
است و ماده 237 ق.م.ا در مورد قتل عمد باز شهادت دو مرد عادل را پذیرفته و شهادت
زنان را در این مورد فاقد دانسته است.

در
دو مورد شهادت زن به انضمام شهادت مرد پذیرفته می شود و در اثبات جرم مؤثر واقع می
شود که از آن جمله یکی در مورد زنان می باشد که ماده 74 ق.م.ا در مورد زنا مقرر می
دارد:

«زنا
چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو
زن عادل ثابت می شود.
»

و
طبق ماده 76 ق.م.ا که تصریح می کند:

«شهادت
زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد
شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری خواهد شد.
»

چنانچه
ملاحظه شد شهادت زنان به تنهایی و یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی
کند مورد دیگر قتل غیر عمد است که شهادت زنان می توانند در اثبات آن موثر باشد بند
«ب» ماده 237 ق.م.ا مقرر ی دارد:

«قتل
شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل
و قسم مدعی ثابت می شود.
»

چنانچه
مشهود است قانگذار در این دو مورد یعنی زنا و قتل غیر عمد شهادت زنان را به همراه
مرد پذیرفته و شهادت دو زن را معادل شهادت یک مرد دانسته است.

بند
اول : وضع زنان در قوانین مدنی (در شهادت)

در
قانون مدنی شهادت یکی از ادله اثبات دعوی به شمار آمده است و مواد 1309 تا 1320
قانون مدنی نیز به بیان موارد و شرایط و شاهد اختصاص یافته است به طور کلی در
قانون مدنی در مورد تأثیر جنسیت در میزان ارزش و اعتبار شهادت سخنی گفته نشده و با
توجه به اینکه شرایط لازم برای شاهد ذکر شده اما از مرد بودن و زن بودن شهود ذکری
نشده است و در ماده 1313 ق . م مقرر می دارد که «دو شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان
و طهارت مولد شرط است»1 . همچنین
است در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز که تا قبل از تصویب قانون
آئین داوری در دادگاههای عمومی و انقلاب مجری بوده است یا مشخصا شرایط برای شاهد
ذکر نشده و یا اگر شرایطی هم ذکر شده است بحثی از زن و مرد بودن شاهد به میان
نیامده است در قانون آئین دادگاههای عمومی و انقلاب اخیرا به تصویب مجلس شورای
اسلامی می رسید.

بند
دوم: «انطباق شهادت با کنواسیون تبعیض علیه زنان»

مقایسه
نمودن و بررسی شهادت در کنواسیون تبعیض علیه زنان از دو جهت قابل بحث و بررسی است
که کنواسیون مذکور به طور صریح به امر شهادت نپرداخته است حکم صریحی در این خصوص
بیان نکرده است تنها مواردی مرتبطی که برخی نویسندگان طرفدار فمنیست ها با امر
شهادت مطرح کردند بند «ز» ماده 2 کنوانسیون می باشد که مقرر داشته است «فسخ کلیه
مققرات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می شود» یک قاعده کلی و عام است و
اختصاص به امر شهادت ندارد.2

با
توجه به اینکه شهادت یک امر تکلیفی است و حداقل از نظر شیعه تکلیفی بودن شهادت به
اثبات رسیده پس تنافی عدم پذیرش شهادت زنان با کنوانسیون مرتفع است چون منطوق و
مفهوم این کنوانسیون ناظر بر حقوق بوده و به دنبال رفع تبعیض در «حقوق» و ایجاد
حقوق میان زن و مرد است نه تکالیف ، چرا که مواد متعددی از آن تصریح به برابری
حقوق بین آن دو دارد در نتیجه مقررات داخلی ایران و قوانین جاری هیچ گونه ضدیتی با
مفاد کنوانسیون ندارد البته این پاسخی است برای کسانی که ملاک و معیار خود را بر
پایه کنوانسیون بنا کرده اند و گرنه درست و نادرست بود مواد کنوانسیون فرصت دیگر
می طلبد که در این مورد خاص نیازی به توضیح بیشتری نیست. 

فصل دوم : گفتار اول :
مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان

درباره نظریه رایج فقها
در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفری و مدنی می توان موارد زیر را بیان کرد :

1.در
امور کیفری در حدود یا به تعبیر فقها در حق الله، اصولا شهادت زن به تنهایی ارزش
ندارد و موجب اثبات جرم نمی شود لذا در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن
عادل زنای موجب حد جلد یار جم و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل زنای موجب حد
جلد ثابت می شود.

2.دلیل اینکه شهادت زن را در مواردی نمی
پذیرند و به آن ترتیب اثر نمی دهند در حدود روایتی است که از حضرت علی (ع) نقل می
کنند:

«قال لا تجوز
شهاده النساء فی الحدود و لا فی القود»

شهادت زنان در حدود و
قصاص جایز نیست البته روایت دیگری با این مضمون وجود دارد1
.

3.در
امور حقوقی یا حق الناس اصولا امور غیر مالی با شهادت زنان قابل پذیرش نیست چه این
شهادت به صورت انفرادی باشد و یا اینکه شهادت به همراه و به انضمام شهادت مردان
باشد در هر صورت در امور غیر مالی شهادت زنان قابل پذیرش نیست و موجب اثبات دعوی
نخواهد شد.

4.شهادت زنان در حق الناس و در جایی که به
امور مالی مرتبط است قابل پذیرش است ولی به این صورت که شهادت دو زن به انضمام یک
مرد باشد تا موجب اثبات دعوی شود چون شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد محسوب شده و
در امور مالی شهادت زنان به تنهایی قابل پذیرش نیست.

5.در بعضی از موارد محدود و در جایی که
امکان شاهد و ناظر بودن مرد نیست ممکن است موضوع مطروحه را فقط با شهادت زنان ثابت
کرد و از آن مواردی می باشد که اصولا مردان نمی توانند بر آن اطلاع پیدا کرده و یا
اینکه حضور داشته باشند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنی زنان، حیض و امثال
اینها، چون در این موارد مردان نمی توانند حضور و یا اطلاع داشته باشند ولی علی
الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب
می آید و در بعضی از موارد محدود زن به تنهائی می تواند شهادت دهد که در این صورت
طبق روایات یک چهارم آن موضوع می تواند مورد شهادت قرار گیرد و شهادت در مورد همان
مقدار گفته شده نافذ است و برای کل موضوع نمی تواند قابل اثبات باشد.

6.در برخی از موارد ، شهادت زنان می تواند
مقداری از مورد شهادت را به اثبات برساند و در مورد همه خواسته قابل استماع نبوده
و اثبات کننده همه مورد نمی تواند باشد. مثلا در مورد شهادت بر وصیت کرده است اگر
چهار زن شهادت دهند که فردی مقداری از مال خود را وصیت نافذ می شود و مابقی به با
اجازه وارث نافذ خواهد بود و همین طور در مورد اینکه زنان شهادت دهند بر اینکه
جنینی زنده متولد شده است و در موقع تولد حیات داشته و بعد از زنده متولد شدن مرده
است، شهادت یک زن یک چهارم سهم الارث را برای بچه ثابت می کند، شهادت دو زن تا نصف
سهم الارث را برای بچه ثابت می کند ، شهادت سه زن سه چهارم و چهار زن ، تمام سهم
الارث را برای او ثابت خواهد کرد که شهادت چهار زن معادل شهادت دو مرد محسوب شده و
قابل استماع در این مورد خواهد بود.

ترتیبی که ذکر شد تقریبا
در تمام کتب فقهی با اندک اختلافی در برخی از فروع که این موضوع توسط تعدادی از
فقها به صورت تفصیلی بیان شده و در بعضی از موارد به طور اجمال امده است در حقوق
اسلام (امامیه) تعداد گواهی دهندگان برای اثبات یک دعوی محدود است و به اعتبار
موضوع دعوی ، تعداد گواهی دهندگان برای اثبات یک دعوی محدود است و به اعتبار موضوع
دعوی ، تعداد گواهان مختلف    می باشد چون
در بعضی از امور شهادت دو مرد کفایت می کند و در بعضی موارد شهادت سه مرد به همراه
دو زن و در بعضی موارد شهادت دو مرد به همراه چهار زن و در بعضی از موارد تنها
شهادت یک یا چند زن کفایت می کند.

 

بند اول: موضوع شهادت :

 در حقوق اسلام موضوع شهادت بر دو قسمت تقسیم شده
است که این شهادت یا حق الله است و جنبه عمومی دارد و یا اینکه حق الناس است و
جنبه خصوصی دارد که ابتدا در خصوص موضوع شهادت حق الله را بررسی می کنیم :


  • حق الله:

اصولا حق الله در اموری
است که دارای جنبه عمومی بوده و آن امور بعضی از موارد با گواهی دادن چهار مرد
عادل ثابت می شود مانند زنا و لواط و مساحقه، البته در خصوص زنا استثنایی وجود
دارد و آن هم این است که در زنا با شهادت دادن سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن
حد زنا ثابت می شود ولی البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمی شود چهار
مرد یا سه مرد و یا سه مرد و دوزن موجب رجم محصن می گردد و شخص زناکار باید به
سزای اعمال خود که همان سنگسار است برسد در این مورد شهادت زنان پذیرفته می شود و
زنا کار چه مرد باشد و چه زن شهادت0 زنان در
موارد بیان شده قابل استماع خواهد بود و هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند شهادت
آنان پذیرفته نیست اما در حدود دیگر مانند سرقت، شرب مسکر و امثال آن به وسیله ی
دو شاهد مرد ثابت می شود و شهادت زنان در این خصوص قابل پذیرش نیست. حق الله هیچ
زمانی به گواهی یک مرد و دو زن یا به گواهی ثابت  نمی شود که در آنها از مجلس خواسته شده است که
گواهی گواهان کافی برای اثبات دعوی باشد البته این در مورد دعوی حقوقی می باشد و
یا در مواردی که مؤثردر اثبات آن می باشد مانند شاهد واحد و یمین خواهان و یا دعوی
بر میت، باید ذکر شود و همچنین تعداد گواهانی که لازم است و مواردی که زنها هم می
توانند شهادت بدهند اگر در جای دیگری ذکر شده باشد مشخص گردد و الا این موارد نیز
به طور صریح تعیین شود.

چنانچه ملاحضه گردید هیچ
یک از اقسام حق الله با یک شاهد و قسم مدعی و یا با شهادت زنان به تنهایی ولو
اینکه تعداد زنان خیلی زیاد باشد ثابت نمی شود.

مجلس شورای اسلامی نیز با
توجه به نظر شورای نگهبان ماده 230 را اصلاح نمود و با در نظر گرفتن نظر مشهور
فقها امامیه محدودیت های مربوط به شهادت زن را در امور مدنی مشخص کرد ماده 230
آ.د.م بدین صورت اصلاح و تصویب شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.1 در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد جنسیت گواه،
همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد :

الف) اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز
دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت و
وصیت با گواهی دو مرد.

در بند فوق همانطور که
ملاحظه شد قانگذار شهادت زنان را قابل پذیرش ندانسته و شهادت آنها چه در امور
مردان و چه زنان اثبات کننده حق نمی باشد و اگر هم شهادت دهند دادگاه طبق همین بند
از ماده 230 آ.د.م آن را بی اثر در روند دادرسی خواهد دانست و هیچگونه اعتنایی به
شهادت مزبور داده نخواهد شد.

أ‌.          
دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از
آن مال باشد از قبیل دین، ثمن مبیع،معاملات وقف اجاره، وصیت به نقع مدعی، غصب،
جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

طبق بند ب از ماده 230
آ.د.م شهادت زنان در امور مالی به همراه مردان قابل پذیرش بوده و زنان می توانند
در جریان دادرسی حضور یابند و شهادت دهند و بر شهادت آنها ترتیب اثر داده خواهد شد
و شهادت دو نفر از آنها که معادل شهادت یک مرد محسوب می شود اعتبار گواهی را خواهد
داشت.

چنانچه برای خواهان امکان
بینه شرعی نباشد ، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا شاهد به عنوان دلیل شرعی
استناد نماید. لازم است شاهد شرایطی را داشته باشد که شهادتش نافذ باشد مثل بلوغ،
ایمان ، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی عدم
وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی، عدم اشتغال  به تکدی و ولگردی ، البته در باب شهادت برخی از
علمای شیعه اعم از متقدمان و متآ خران پنج شرط را برای شهادت ذکر نموده اند و به
ذکورت (مرد بودن) اشاره ای نکرده اند پس زنان که می خواهند شهادت دهند باید همان
شرایط را داشته باشند1.

در بخش مقررات مربوط به
مدنی همین قانون نیز به شهادت استناد شده است و در مورد صلاحیت شهود ابتدا در مصو
به مجلس شورای اسلامی، به شرط مندرج در بخش کیفری ارجاع شده و ماده 228 مقرر داشت
در مواردی که دلیل اثبات دعوی یا مؤثر در اثبات آن ، گواهی گواهان می باشد.

البته در این مورد بین
شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مکاتباتی صورت گرفت که یا دو زن به ضمیمه یک
سوگند ادعای خود را اثبات کند در موارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط
شهادت می دهند سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود2.

ت ) دعاوی که اطلاع بر آنها در اختیار زنان است از
قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب داخلی زن با گواهی چهار زن ، دو مرد یا یک مرد و دو
زن.

طبق همین بند از ماده 230
آ.د.م در امورات فوق شهادت زنان پذیرفته می شود و آنها می توانند در این گونه
مسائل به موضوعاتی که به نوعی با مسائل مردان در ارتباط است گواهی دهند شهادت آنها
قابل پذیرش بوده و اعتبار قضایی خواهد داشت چون اصولا مردان در دعاوی که اطلاع
یافتن از آنها در اختیار زنان بوده و این زنان هستند که می توانند درباره صحت و
سقم بودن دعوی مطلع باشند و حضور مردان و شاهد ناظر بودن بر آن از عهده مردان خارج
است که در این گونه موارد اگر چهار زن در همان مورد گواهی دهند گواهی آنها معادل
گواهی دو نفر مرد عادل محسوب شده و نیازی نیست که در اینجا به همراه مرد باشد و یا
اینکه می تواند این گواهی با شهادت دو مرد و یا یک مرد و دو زن باد و شهادت آنها
در دادگاه قابل استماع و پذیرش خواهد بود.

ث ) اصل نکاح با گواهی دو مرد یا
یک مرد و دو زن:

 طبق همین بند از ماده 230 در اصل نکاح می تواند
دو مرد عادل گواهی می دهد و یا در همین مورد دو زن به همراه یک صدد می تواند در
اصل نکاح شهادت دهد و شهادت این دو زن معادل شهادت یک نفر مرد عادل خواهد بود و
دارای اعتبار شهادت خواهد بود بنابراین زنان در این مورد از امور مردان می توانند
گواهی دهند و گواهی آنها قابل پذیرش خواهد بود بدین ترتیب در مقررات مدنی هم که در
حقوق ایران در مورد جنسیت شاهد سخنی به میان نیامده بود در این مصوبه اخیر یقین و
تکلیف شده که در برخی از موارد شهادت زن اعتبار ندارد و در مواردی هم که اعتبار
دارد شهادت دو زن مساوی شهادت یک مرد است.1

بند دوم : حق الناس

یکی از موضوعات شهادت حق
الناس می باشد و آن در اموری است که دارای جنبه ی خصوصی بوده و از آن به عنوان
حقوق انسانی هم تعبیر شده و برسه دسته تقسیم شده است:

1.دسته
ای که فقط به وسیله دو شاهد مرد عادل ثابت می شود 
مانند طلاق و خلع وکالت، وصیت عهدی، نسبت به رویت هلال،

همان طور که گفته شد در
این امورات زنان نمی توانند شهادت دهند و فقط شهادت مردان قابل پذیرش است چناچه
زنی شهادت دهد شهادت او بلا اثر خواهد بود چنانچه قبلا نیز به آن اشاره شد زنان در
اصل نکاح می توانند به همراه مردان شهادت دهند دلی در طلاق اختیار چنین شهادتی را
ندارند

2.اموری
که بوسیله دو شاهد مرد با یک شاهد مرد و دو زن یا یک شاهد مرد و قسم اثبات می شود
و عبارتند از دیون ، اموال، قرض، غضب، عقود معارض، رهن، وصیت تملیکی و جنایاتی که
موجب تأدیه می شود.

در حق الناس زنان می
توانند طبق همین بند از ماده 230 در موردی که شخص دینی دارد و یا در مورد اموال که
این اموال می تواند منقول و غیر منقول هم باشد چون ماده کلی گفته و همچنین در مورد
تعرض ، و یا اینکه شخص ملک یا اموال دیگری را غضب نموده یا اینکه می تواند در عقود
معوض به همراه مرد شهادت دهد و همچنین در رهن و وصیت که بوسیله آن وصیت می توان
مالک شیء یا چیزی شد و اینکه در مورد جنایتهایی که شخص باید دیه آن را تأدیه آن
نماید دو زن می توانند به همراه یک مرد شهادت بدهند و شهادت آنها در این مورد قابل
استماع بوده و ارزش قضایی خواهد داشت.

3.گواهی
که زنان به تنهایی یا به همراهی گواهی مردان اثبات می شود مانند ولادت، بکارت،
عیوب داخلی زنان و......

علاوه بر فقهای شیعه
فقهای اهل سنت نیز تقریبا بر همین منوال نظر داده اند و علی الاصول شهادت زنان را
در حدود و قصاص و امور غیر مالی نپذیرفته اند و در امور مالی چنانچه قبلا نیز
توضیح داده شد زنان می توانند به همراه مردان و یا در موارد محدودی به تنهایی
شهادت دهند و شهادت دو زن را معادل شهادت یک مرد دانسته اند.

شهادت زنان به همراه
مردان در مذاهب چهارگانه در حدود و جنایات و قصاص قبول و قابل استماع نیست و تنها
در این گونه موارد شهادت دو مرد عادل را پذیرفته اند.

در هر حال قدر مسلم و
مشترکی که در این نظریات فقهی وجود دارد، محدودیت شهادت زن نسبت به شهادت مرد و
پایین تر بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد است، زیرا همان طور که ذکر شد در بسیاری
از موارد یعنی اکثر موارد حدود و در موارد قصاص و امور غیر مالی اصولا شهادت زنان
به تنهایی قابل قبول نیست بلکه باید منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل
شهادت یک مرد است، فقط در برخی از موارد استثنایی بعضی مواردی که اصولا اطلاع از
آنها در حیطه کاری زنان است و شهادت آنها بدون انضمام مردان قابل پذیرش است یعنی
زنان می توانند بدون اینکه مردی در کنار آنها و به همراه آنها شهادت دهد شهادت
دهند و به شهادت آنها در این موارد ترتیب اثر داده خواهد شد و شهادت آنها قابل
استماع خواهد بود ولی در آنجا هم ،هم چنان میزان ارزش شهادت زن نصف مرد است و
شهادت دو نفر از آنها معادل شهادت یک مرد عادل محسوب شده و علی الاصول هرجا شهادت
زنان به تنهایی هم پذیرفته شود باید چهار زن شهادت بدهند تا شهادت آنها معادل دو
مرد عادل محسوب شده و قابل استماع باشد.

چه علت ها و عواملی باعث
شده است که چنین فتوایی از طرف فقها صادر شود قدر مسلم جواب این سوال این می باشد
که فقها این فتواها را از طرف خودشان صادر ننموده اند و بر مبنای نظر خود فتوی و
رأی نداده اند بلکه فقها مبنای عمده فتوی خود را قرآن و سنت قرار می دهند و در
بعضی از موارد مستند خود را از روایاتی که نظر مشهور فقها بر آن است و بر صحت آن
اتفاق نظر دارند قرار داده و فتوی می دهند لذا لازم و ضروری می باشد که ابتدا
شهادت زن را در قرآن و نسبت بررسی کنیم و سپس علتهای مطرح شده را بیان کنیم.

گفتار دوم : وضع شهادت در
قرآن

  در قرآن کریم در چهار مورد از شهادت سخن به
میان آمده که یک مورد آن مشخصا از شهادت زن و میزان ارزش آن صحبت شده است.

 

الف ) وصیت:

در این آیه از سوره مائده
در قرآن از شهادت دو مسلمان عادل برای وصیت صحبت شده و اشاره شده است که در صورت
نبودن مسلمان و دسترسی نداشتن به آن می توان از شهادت نقر غیر مسلمان استفاده
نمود:

«یا ایها الذین آمنو
شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم اوآخوان من غیر کم
ان انتم  ضربتم فی الارض فاضابتکم مصیبته
الموت...»1

«ای اهل ایمان چون یکی از
شما را هنگام مرگ فرا رسید برای وصیت خود دو شاهد عادل را گواه گیرید از خودتان
باشید یا غیر خودتان که اگر در سفر به شما مصیبت مرگ در رسد آن دو شاهد را نگه
دارند و.....»

 

ب ) طلاق:

در مورد طلاق و رجوع نیز
به شهادت دو عادل اشاره شده است که این آیه در همان مورد در قرآن ذکر گردیده است.

«فذا بلغن اجلهن فامسکوهن
بمعروف اوفارقوهن بمعروف و اشهد و اذوی عدل منکم و اقیموا الشهاده لله .....
»

«آن گاه که مدت عده را
به پایان رسانند باز یا به نکوئی نگاهشان دارید یا به خوش رفتاری رهایشان کنید و
نیز بر طلاق آنها دو مرد عادل گواه بگیرید
...»1

ب‌.          
زنا :

در قرآن کریم در دو مورد
از لزوم وجود چهار شاهد برای اثبات زنا و اجرای مجازات حد ، صحبت شده است یکی در
سوره نساء است خداوند متعال می فرماید:

«واللاتی یاتین الفاحشه من
نسائکم فاستهشد و اعلیهن اربعه منکم فان شهد وا فامسکوهی فی البیوت حتی یتوفیهن
الموت او یجعل الله لهن سبیلا
»2

«زنانی که عمل ناشایست
کنند چهار شاهد مسلمان بر آن ها بخواهید چنانچه شهادت دادند در این صورت آنان را
در خانه نگهدارید تا زمان عمرشان به پایان رسد یا خدا برای آنها راهی پدیدار
گرداند
».

چنانچه در این آیه ملاحضه
می شود

/ 1 نظر / 133 بازدید
شمشیر امروز

سلام زیبا بود .[گل]روستای زیبایی دارید .افتخار بدید و سری هم به روستای ما بزنید[گل]