خوشا دردی که درمانش تو باشی

خوشا دردی که درمانش تو باشی
خوشا راهی که پایانش تو باشی


خوشا چشمی که رخسار تو بیند
خوشا ملکی که سلطانش تو باشی


خوشا آن دل که دلدارش تو گردی
خوشا جانی که جانانش تو باشی


خوشی و خرمی و کامرانی
کسی دارد که خواهانش تو باشی


چه خوش باشد دل امید واری
که امید دل و جانش تو باشی

/ 0 نظر / 6 بازدید