پرندگان می نـگریستند که.............

پرندگان می نـگریستند که چگونه متــرســک بیچاره


در دل زمـــــــینی کاشته شده است کـــه


آن زمین از بی آبــی ، بزرش توان شروع


زنــدگی را ندارد . کاشتـــن مترســـک


دلیلی بود برای اثبات بی گناهی پرندگان .


اما افسوس که گاهی چشمان را


برحقیقت می بندیم و به ذهن


و عقل خود اجازه خودسری


می دهیم. تنها گناه مترسک


بودن در کویر تنهایی بود


که چشم همه از او دور بود


به جز خدا و پرندگان


مترســــــــک را


تنها تنهایی اش


آزرده میکرد

/ 0 نظر / 2 بازدید