سه چیز مهم !

 

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم

 

سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال

 

از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن

 

سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر

 

اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم

 

دو چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ

/ 0 نظر / 24 بازدید