مطالب ارزشمند

 

بشر موجودی است که همواره به دنبال موارد و مسائلی میباشد که منــافع او را
در بر داشته باشد یکی از اینگونه مسائل ( اقـوال و سخنان ) بزرگان و اندیشمندان
مذهبی و دینی میباشد، محیطی که درپیرامون ما قرار دارد دو نوع انسان را در
برمیگیرد( انسانهای که به دنبال مادیات هستند و انسانهای که به دنبال مـعـنـویان
هستند ) همانگونه که مستحضرهستیـد گروه دوم به دنبال نـمـونه از گفتارهای سودمند و
نصایـح پندآمیزی که ما اکنون در قالب یک رساله قرار داده ایم، خواهند رفت. تلاش
ناچیز بنده حقیر در این مورد این بود که اقوال و نصائح سودمند اساتیذ و بزرگان
مذهبی را جمع آوری کـرده و دراختیار جویندگان آن قرار دهم تا شاید الله تعالی این
عمل کوچک را پسندیده وبه درگاه خود قبول فرمایند و گامی باشد بسوی بهتر و سالم
زیستن و بس...

 

1- شخص حاسد هیچ وقت راحت نیست.

 

2- نیک نامی زیور انسان است.

3- آن کس که قالب بر زبان است او در امان است.

4- پایبندی به وقت و فرصت ، اولین قدم کامیابی است.

5- سکوت در موقع مانند روزه است( که انسان را از گناهان دور
میکند).

6- بی تفاوت بودن در همه امور یک نوع ضعف است.

 

7- با دشمن الله«ج» محبت کردن(در حقیقت دشمنی کردن با الله«ج» است).

 

8- علم باعمل دل رازنده میکند(مانندباران که زمین خشک رازنده میکند).

 

9- همیشه خودت را از اهل قبرستان بدان.

 

10- ریشه همه گناهان محبت دنیا است.

 

11- دشمن دوست نما از همه چیز خطرناکتر است.

 

12- کسیکه خود را از همه عالم تر بداند ، او از همه جاهل تر است.

 

13- زمانیکه عقل کامل میشود ، کلام کم میشود.

 

14- دشمن علم تکبر و دشمن عقل خشم است.

 

15- بر سخنان نادان صبر کردن ، زکوة عقل است.

 

16- زیور علم ( تقوا و عمل ) است.

 

17- تا وقتیکه چشمانت را حفاظت نکنی دورشدن از گناهان دشوار
است.

 

18- زیبایی با لباسها نیست بلکه با علم و ادب است.

 

19- با راستی است که گفتار زینت پیدا میکند.

 

20- عصبانیت بهترین انسان را احمق جلوه میدهد.

 

21- پایان هر کاری را میتوان با آغاز آن سنـجـیـد.

 

22- بزرگترین دشمن انسان مأیوسی و نااُمیدی است.

 

23- گشاده دست باش اما زیاده روی مکن.

 

24- هیچگاه از راه حقیقت رو گردان مباش.

 

25- از دروغ گفتن بپرهیز زیرا دروغ زایل کننده ایمان است.

 

26- دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باش.

 

27- دوست وفاء دار ، داروی شفا بخش زندگی است.

 

28- فرصتها را از دست دادن ، اندوه را به بار می آورد.

 

29- با پدران خود نیکی کنید تا فرزندان شما با شما نیکی کنند.

 

30- بهترین ذخیره فردا ، کار نیک امروز است.

 

31- امروز عمل است، حساب نیست(فردا حساب است ولی عمل نیست).

 

32- تکبر و حسادت هزاران صفت خوب انسان را می پوشاند.

 

33- خود بین نباش و وانمود مکن که همه چیز را میدانی.

 

34- همه چیز محتاج عقل است ولی عقل محتاج به ادب است.

 

35- اشتباه را تصحیح نکردن ، خود یک اشتباه دیگر است.

 

36- صبور باش که ( صبوری ترازوی عقل و نشانه توفیق است ).

 

37- اگر میخواهی ایمانت کامل شود اخلاقت را خوب کن .

 

38- حرف زدن بدون فکر نمودن مانند ( تیز اندازی بدون هدف است
).

 

39- خردمند به کار خود تکیه میکند ولی نادان به آرزوی خود.

 

40- انسان موفق کم صحبت میکند ولی خوب عمل میکند.

 

41- قدر والدین را بدان چونکه برای همیشه نمی مانند.

 

42- کسیکه اخلاق ندارد ، انسان نیست بلکه جز اشیاست.

 

43- هیچ چیز مانند احسان ، انسان را سیر نمی کند.

 

44- داناترین مردم کسانی اند که از مردم نادان فرار کنند.

 

45- زیبایی سخن به کوتاهی و اختصار آن است.

 

46- کسیکه آرزوهایش را طولانی کرد، او خانه عمل را خراب کرد.

 

مَرجع: کـُتب « چراغ اندیشه » و « دُرهای نایاب »

/ 0 نظر / 41 بازدید