دانش آموزان در کنار معلمشان  دایی اینجانب آقای داوود ضیایی.

سال تحصیلی 62-63و شهید بزرگوار فریدون همتی هم با قد بلند در جمع دانش آموزان

عکسهایی از شهید فریدون همتی از آغداغ کوه هشترود

عکس پایین به ترتیب شهید فریدون همتی از روستای آغداغ کوه هشترود و آقای جعفر هجرتی از روستای قویونقشلاقی ساکن تهران نفر سوم ناشناس و نفر چهارم آقای صورت چوپانی از روستای قویونقشلاقی سال 1365