ارسال عکس توسط آقای داوود ضیایی.... مدیرمدرسه زنده یاد آقای سلطانی