رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند


من ار چه در نظر یار خاکسار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند


چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند


چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است
چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند


غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه
که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

حافظ