کاش میشد شب یلدا به کنارت باشم


مرهم وشمع و چراغ شب تارت باشم


.کاش میشدکه بلندای شب یلدا را


به بقیع آیم تا صبح به کنارت باشم.