یه کلاغ روی یه درخت نشسته بود و تمام روز بیکار بود و هیچ کاری نمی کرد, یه خرگوش از کلاغ پرسید:
منم می تونم مثل تو تمام روز بیکار بشینم و هیچ کاری نکنم؟ کلاغ جواب داد: البته که می تونی!,
خرگوش روی زمین کنار درخت نشست و مشغول استراحت شد, یهو روباه پرید خرگوش رو گرفت و خورد!


نتیجه اخلاقی: برای اینکه بیکار بشینی و هیچ کاری نکنی , باید اون بالا بالاها نشسته باشی