فردا یک راز است

نگرانش نباش،

دیروز یک خاطره بود حسرتش را نخور

اما امروز یک هدیه است

قدرش را بدان.

نمیتوان برگشت و آغاز خوبی داشت

ولی میتوان آغاز کرد و پایان خوبی داشت...