در گذشت عزیز و جوان از دست رفته

مرحوم مغفور وحید محمدنیا را به

خانواده داغدیده وبستگان  وابستگان

تسلیت عرض می نماییم.

                                                               روحش شاد{-35-}