۱-بهار=یاز:

الف:فروردین=آغلار گولر آیی

ب:اردیبهشت=گولن آیی

ج:خرداد=قیزاران آیی

۲-تابستان=یای:

الف:تیر=قورا پیشیرن آیی

ب:مرداد:قویروق دوغان آیی

ج:شهریور=زومارآیی

۳-پاییز=پاییز:

الف:مهر=خزل آیی

ب:آبان=قیروو آیی

ج:آذر=آذر آیی

۴-زمستان=قیش:

الف:دی=چیلله آیی

ب:بهمن=دوندوران آیی

ج:اسفند=بایرام آیی

شنبه=یئل لی گون

یکشنبه=سود گونی

دوشنبه=دوز گونی

سه شنبه=تک گونی

جهارشنبه=اود گونی

پنجشنبه=سو گونی

جمعه =ائل گونی